Algemene leveringsvoorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden
Kluitman Educatief B.V.

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Kluitman Educatief een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;

• Kluitman Educatief: Kluitman Educatief B.V., gevestigd te Alkmaar;

• Overeenkomst: het gezamenlijke besluit van Kluitman Educatief en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Kluitman Educatief toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door Afnemer te verrichten betaling dan wel prestatie;

• Partijen: Kluitman Educatief en de Afnemer, die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn;

• Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.


2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Kluitman Educatief en Afnemer en haar rechtsopvolgers.

b. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

c. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.


3. Wet op de Vaste Boekenprijs
Het handelsverkeer in boeken wordt deels geregeld in de Wet op de Vaste Boekenprijs en de daarbij behorende Algemene Maatregel van Bestuur. Deze wet is vanaf 1 januari 2005 van kracht. Op basis van deze wet stelt Kluitman Educatief de consumentenprijs van het boek vast. Partijen verplichten zich bij deze zich te houden aan hetgeen bij die wet is bepaald.


4. Wijziging voorwaarden
Kluitman Educatief behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Afnemer tenzij Afnemer daartegen schriftelijk bezwaar maakt.


5. Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden
a. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die Overeenkomst onverlet.

b. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in lid a bedoeld, verklaren Partijen dat zij alsdan met elkaar zijn overeengekomen een regeling die zo dicht mogelijk blijft bij hetgeen zij afgesproken hadden.


6. Battle of forms
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


7. Offertes
a. Offertes die door Kluitman Educatief zijn opgesteld zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf het moment van versturen, tenzij anders is aangegeven. Kluitman Educatief is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

b. De inhoud van folders, brochures en prijslijsten zijn informatief bedoeld en aan de enkele inhoud daarvan kunnen jegens Kluitman Educatief geen rechten worden ontleend.


8. Totstandkoming van de Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging door Kluitman Educatief aan Afnemer van een bestelling door Afnemer bij Kluitman Educatief, dan wel door de aanvaarding door de Afnemer van een offerte van Kluitman Educatief conform het bepaalde in artikel 7a.


9. Levering

a. De door Kluitman Educatief opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. Afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Kluitman Educatief is in dat geval verplicht de eventueel al betaalde koopprijs te restitueren, maar is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade van Afnemer.

b. Afnemer is verplicht de producten direct na gereedkomen dan wel na mededeling van Kluitman Educatief dat ze ter beschikking van Afnemer staan, in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders. Dienen de producten, als gevolg van niet-tijdige afname na het gereedkomen, geheel of gedeeltelijk door Kluitman Educatief te worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag, alsmede die van verzekering van de producten, aan Afnemer in rekening worden gebracht.


10. Prijzen en prijsaanpassingen

a. De door Kluitman Educatief gebruikte prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. In geval van levering via het Centraal Boekhuis zijn de genoemde prijzen op basis van ‘distributie uit depot’, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Alle aanbiedingen van Kluitman Educatief zijn vrijblijvend. Kluitman Educatief behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. Kluitman Educatief is verplicht de tariefswijziging tijdig mee te delen aan Afnemer.


11. Betaling, verrekening en zekerheid

a. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum en op de door Kluitman Educatief in de factuur aangegeven wijze en aangegeven euro’s. De termijn van 30 dagen geldt als een fatale termijn. Dat wil zeggen dat Afnemer bij een niet tijdige betaling ook zonder ingebrekestelling in verzuim is.
b. ledere overschrijding van de betalingstermijn uit de vorige bepaling geeft Kluitman Educatief de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de Afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.
c. Onverminderd de gevolgen die het BW aan verzuim verbindt, maakt Kluitman Educatief in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand.
d. De Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of tot verrekening. , De door de Afnemer gedane betalingen zullen in de eerste plaats strekken ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen. De vermelding van de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur doet hier niets aan af.
e. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Kluitman Educatief zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot (meerdere) zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
f. Door Kluitman Educatief aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Kluitman Educatief totdat Afnemer al zijn financiële verplichtingen jegens Kluitman Educatief, uit hoofde van deze Overeenkomst en uit hoofde van andere overeenkomsten, volledig is nagekomen. Het risico ter zake van de geleverde zaken gaat wel reeds op het moment van aflevering op Afnemer over, ook al gaat de eigendom nog niet over.

g. De afrekening van de toegevoegde leerlingen aan de app zal worden uitgevoerd zoals vastgesteld in de licentieovereenkomst.


12. Wijzigingen in de Overeenkomst

a. Door de Afnemer na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering of aard van de opdracht, moeten door de Afnemer in een zo vroeg mogelijk stadium en schriftelijk worden gemeld.

b. De meerkosten van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook die door of namens de Afnemer worden aangebracht , zullen door de Afnemer aan Kluitman Educatief worden vergoed.

c. Veranderingen die in de reeds verstrekte opdrachten worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Kluitman Educatief wordt overschreden. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Afnemer worden bevestigd.

d. Indien Kluitman Educatief op verzoek of met voorafgaande instemming van de Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Afnemer worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van Kluitman Educatief.

e. Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in de vorige bepaling, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de levering kan worden beïnvloed en ontleent aan vertraging ontstaan door deze oorzaak geen recht op schadevergoeding.


13. Beëindiging van de Overeenkomst
Kluitman Educatief is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien
de Afnemer schade veroorzaakt aan dan wel afbreuk doet aan de reputatie, het
merk, de naam en/of het aanzien van de Kluitman Educatief dan wel zijn auteur(s).


14. Overdracht Overeenkomst
Kluitman Educatief is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Afnemer
plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Kluitman Educatief treedt.


15. Verplichtingen bij einde van de Overeenkomst

a. Indien Kluitman Educatief ter uitvoering van de Overeenkomst producten in bruikleen heeft gegeven, is de Afnemer gehouden na het einde van de Overeenkomst alle door Kluitman Educatief in bruikleen gegeven producten te retourneren aan Kluitman Educatief.
b. Voor zover een tussentijdse beëindiging van de ‘Overeenkomst’ het gevolg is van omstandigheden die te wijten zijn aan de Afnemer dan wel krachtens wet,
c. rechtshandeling of de in het economisch verkeer geldende opvattingen voor rekening van Afnemer komen, is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade die Kluitman Educatief dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst, wordt de schade minimaal begroot op 25% van de koopprijs van de desbetreffende levering, ook indien Kluitman Educatief de desbetreffende zaken aan derden heeft verkocht of zal kunnen verkopen.


16. Privacy en vertrouwelijkheid
Partijen staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid.


17. Aansprakelijkheid

a. Kluitman Educatief is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer die mede het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door Kluitman Educatief aan Afnemer geleverde informatie. Indien door die omstandigheid schade bij een derde ontstaat, zal Afnemer Kluitman Educatief daarvoor vrijwaren.

b. Kluitman Educatief is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten van niet-leidinggevende ondergeschikten en/of van fouten van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst door Kluitman Educatief worden ingeschakeld.

c. Indien en voor zover op Kluitman Educatief enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Kluitman Educatief te dier zake wordt uitgekeerd, dan wel, indien om wat voor reden dan ook geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Kluitman Educatief wordt gedaan, beperkt tot twee maal het bedrag van de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.

d. Indien Kluitman Educatief ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met Afnemer dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Afnemer hem ter zake volledig vrijwaren, niet alleen voor de schade, maar ook voor de kosten van het voeren van verweer in en buiten rechte, daaronder ook begrepen eventuele kosten ter zake vorderingen in reconventie en/of vrijwaring.


18. Reclames

a. Indien Afnemer meent dat Kluitman Educatief op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, stelt zij Kluitman Educatief daarvan direct, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking van de tekortkoming dan wel binnen 5 dagen nadat zij redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan de Afnemer geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor klachten over geleverde goederen of diensten.

b. Afnemer is verplicht om terstond na aflevering de afgeleverde zaken te controleren op juistheid, juiste hoeveelheid en eventuele beschadigingen.

c. Bij niet nakoming van het bepaalde sub a en b van dit artikel vervallen alle rechten van Afnemer jegens Kluitman Educatief ter zake een eventueel gebrek in de levering.

d. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.


19. Overmacht
Onder overmacht van Kluitman Educatief wordt, naast hetgeen de wet daaronder reeds begrijpt, tevens begrepen elke storing in het internet- en/of elektriciteitsverbindingen bij Kluitman Educatief die langer dan 3 uur duren en elke bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak dan ook, bij het Centraal Boekhuis te Culemborg.


20. Intellectuele eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Kluitman Educatief uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij Kluitman Educatief of de door Kluitman Educatief vertegenwoordigde auteurs.

b. Voor zover niet uitdrukkelijk door Kluitman Educatief of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Kluitman Educatief uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

c. Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.


21. Adreswijziging
Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient Afnemer zowel de oude als de
nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan Kluitman Educatief door te geven.


22. Verzenden en verzendkosten
Kluitman Educatief draagt de verzendkosten bij verzending van zichtzendingen en/of bestellingen binnen Nederland en naar België. Bij verzending naar overige landen (dus buiten Nederland en België) berekent Kluitman Educatief de verzendkosten door aan Afnemer.
Kluitman Educatief kan bij verzending buiten Nederland en België niet verantwoordelijk worden gehouden bij het kwijtraken van een zending.


23. Geschillen
In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.


24. Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Kluitman Educatief en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

HELPDESK & CONTACT

Tel: 030 – 743 10 66
Bereikbaar ma t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00
info@actieflerenlezen.nl


Kluitman Educatief B.V.

Driebergseweg 2

3708 JB Zeist

SOCIAL MEDIA

Instagram facebook linkedin youtube

© 2024 Actief Leren Lezen