Veelgestelde vragen

fragment woordplaat actief leren lezen

 

Op deze pagina staan een aantal veelgestelde vragen over Actief Leren Lezen.

Staat je vraag er niet bij?
Stuur dan een mail met uw vraag naar Kluitman Educatief

 

De methode Actief Leren Lezen

De methode is gemaakt vanwege de onvrede bij veel leerkrachten over bestaande leesmethodes. Waar liepen ze tegenaan dat niet al met een bestaande methode kon worden opgelost?

Waar de leerkrachten tegenaan liepen was dat, ondanks alle inzet en inspanningen van leerkrachten en leerlingen, de resultaten van het begrijpend lezen en woordenschat achterbleven. Zie hiervoor de laatste scores van Nederlandse kinderen bij onder andere de PISA-onderzoeken en het grote aantal kinderen dat van de basisschool afkomt waarbij laaggeletterdheid wordt geconstateerd.

Wat zijn de belangrijkste didactische principes waarop Actief Leren Lezen is gebaseerd?

De doelen van de methode zijn gebaseerd op de leerlijnen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat voor groep 3 en 4. Voor de instructie ligt de nadruk op voordoen, nadoen, zelf doen. Door actief te oefenen en te herhalen wordt de lesstof ingeslepen en geautomatiseerd.

Wat maakt Actief Leren Lezen zo uniek?

Bij Actief Leren Lezen gaat het erom dat een kind vlot leert lezen met begrip en plezier. De kracht van de methode is helderheid en eenduidigheid: wat hebben leerlingen écht nodig om te leren lezen. De methode is actief, want leerlingen worden voortdurend uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met lezen en schrijven van woorden en hele zinnen.

Door onze methode beginnen leerlingen al na drie weken met begrijpend lezen. Hoewel dit misschien al verbazingwekkend lijkt, is het zelfs zo dat kinderen na ongeveer vier weken leesonderwijs zelfstandig hun eerste boekjes kunnen lezen uit de bijbehorende boekenkast.

Leesmotivatie – Hoe wordt dit bij Actief Leren Lezen gestimuleerd?

De leesmotivatie van de leerlingen wordt bij Actief Leren Lezen op verschillende manieren gestimuleerd:

  • Als je goed wilt kunnen lezen, dan moet je alle aspecten van het lezen onder de knie hebben.  Het is noodzakelijk dat je de letters goed kunt omzetten naar klanken, je moet de beschikking hebben over een grote woordenschat, en je moet de vaardigheden hebben om dat wat je leest ook te begrijpen.Deze aspecten kun je afzonderlijk oefenen, maar voor het goed kunnen lezen en het leesplezier moet je technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen vooral kunnen combineren. Dat is precies wat Actief Leren Lezen vanaf het begin af aan doet.

 

  • Bij Actief Leren Lezen heeft de leerkracht elk kind in beeld. Daardoor kan er snel worden ingegrepen als een kind moeite heeft met de stof of juist sneller is. Kinderen oefenen op hun eigen niveau en raken niet gefrustreerd of ongemotiveerd door te moeilijke of makkelijke lessen.

 

  • Elk kind kan op zijn eigen niveau oefenen, zonder dat het wordt gelabeld als een ‘zwakke lezer’. Er valt in de klas niemand  buiten de boot en zo kan iedereen op zijn eigen niveau genieten van de teksten.

 

  • De leesteksten zelf zijn uitnodigend en goed en prettig geschreven. De kinderen lezen mooie, leuke en spannende verhalen van de professionele tekstschrijvers van uitgeverij Kluitman.

 

  • Leesmotivatie wordt het beste doorgegeven door een ontspannen leerkracht tijdens de leesles. Met Actief Leren Lezen wordt het lesgeven door de leerkrachten in de scholen als heel prettig beschouwd, ook omdat zij merken dat de methode goed werkt. ‘De methode steekt goed in elkaar en aan alles is gedacht’, horen we vaak als commentaar van leerkrachten. Het valt leerkrachten op dat kinderen goed en met veel plezier lezen, én veel lezen!

 

Waarom past Actief Leren Lezen zo goed bij het redzaamheidsformat van Luc Koning?

Actief Leren Lezen is een methode zonder snelheidsdwang. Er wordt geïnvesteerd in leeskwaliteit. Bij de methodegebonden toetsen gaat het om een kwalitatieve analyse van het leesgedrag en niet om het tempolezen.

Voor verdere info over redzaamheidslezen zie: www.redzaamheidslezen.nl.

Hoe kunnen we ouders informeren over Actief Leren Lezen?

Na inloggen als gebruiker is een informatiebrief te vinden voor de ouders van de leerlingen van groep drie.

Is Actief Leren Lezen geschikt voor een combinatiegroep?

Actief Leren Lezen is dé ideale methode voor een combinatiegroep.

De instructiemomenten zijn kort. Dit geeft rust en ruimte in het rooster. Na de instructie kunnen leerlingen zelfstandig of in tweetallen aan het werk.

Later in het schooljaar starten met Actief Leren Lezen, kan dat?

We krijgen vaak de vraag of je persé aan het begin van groep drie moet starten met leren lezen. Ons antwoord: nee, dat hoeft niet. Je kunt ook na een paar weken beginnen met onze methode. De methode is flexibel en ook als je er niet meteen na de vakantie mee start kunnen de leerlingen aan het eind van groep drie gewoon goed lezen, begrijpend lezen en spellen.

Flexibel

Het grote voordeel van Actief Leren Lezen is namelijk dat je niet persé hoeft te werken met een strak jaarrooster  waarin precies voor elke dag is beschreven wat je moet aanbieden. In onze methode wordt gewerkt met overzichtelijke doelen en altijd vanuit de behoeften van de kinderen in de klas. Zo is het bijvoorbeeld geen enkel probleem om de laatste technisch- en begrijpend-leeslessen pas de eerste schoolweken van groep vier aan te bieden of om bepaalde lessen de komende weken op één schooldag te clusteren. Dat juichen wij zelfs toe.

Mocht jouw school door deze bijzondere tijden de beslissing over een nieuwe leesmethode over de zomervakantie heen willen tillen, dan kan dat dus met Actief Leren Lezen. We kunnen de voorlichting en inscholing ook online verzorgen, dus ook het invoeringstraject kan snel en efficiënt gebeuren.

later in het schooljaar starten met actief leren lezen - dat kan

 

Technisch lezen

Hoe wordt bij Actief Leren Lezen het lezen aangeleerd?

 

 

Eerst wordt gewerkt  aan het lezen van woorden. Hiervoor wordt gestart met het leren van de letters en hoe je die letters samen kunt voegen tot clusters, woorden en daarna zinnen.

Gedurende de lessen voor het Technisch lezen wordt er veel aandacht besteed aan het correct (her)kennen van de letters en het uitspreken ervan. Daarnaast wordt er veel geoefend met het combineren van deze letters tot woorden en zinnen. De letters worden aangeleerd en gelezen in betekenisvolle woorden. Voor het leren lezen van woorden wordt gebruik gemaakt van woordtorentjes.

 

Hoeveel letters heeft de gemiddelde leerling na vijf weken geleerd?

Na vijf weken onderwijs zijn de letters van het alfabet, uitgezonderd de c, q, x en y aangeleerd, alsmede de aa, ee, uu, en oo, de ee op het eind (zoals in zee), de e op het eind (zoals in je) en de t op het einde van een werkwoord (zoals in pakt).

Houdt Actief Leren Lezen er rekening mee dat niet alle kinderen aan het begin van groep drie hetzelfde startniveau hebben?

Niet alle leerlingen zijn tegelijk rijp om met het lezen te starten. Voor de kinderen die al letters kennen en al iets kunnen lezen is er een test ‘vaststellen leesvaardigheid leerling’. Bij deze test wordt aan de hand van een stappen-schema het niveau van een leerling in kaart gebracht. Met de informatie uit de test kan de instructie worden aangepast.

Voor leerlingen die problemen ondervinden bij het leren lezen is er in de lessen veel tijd voor extra instructie en herhaling.

Werkt Actief Leren Lezen met een vaste indeling van de groep in drie niveaus?

 

Voor de organisatie in de groep is het verstandig om de groep in te delen in drie instructieniveaus, maar dit wil niet zeggen dat een leerling vervolgens in dezelfde instructiegroep blijft. Omdat de leerkracht iedere leerling elke dag even hoort lezen kan beter aangesloten worden bij de instructiebehoefte van elke leerling. De leerkracht vraagt zich altijd af: Wat heeft deze leerling nu van mij als leerkracht nodig om zich verder te ontwikkelen?

Hoe weet ik aan welke leesboekjes de leerlingen toe zijn?

Bij alle leesboekjes wordt vermeld na welke lessen uit de lesboekjes ze gebruikt kunnen worden. Komt er in een leesboekje een letter voor die niet behandeld is, dan wordt dit in de handleiding vermeld.

Is de methode alleen voor kinderen uit groep 3 te gebruiken of kan de methode ook voor beginnende lezers in oudere groepen (bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs) gebruikt worden?

De methode is ontwikkeld voor beginnende lezers. Daarbij maakt het niet uit of het om leerlingen van het basisonderwijs of van het speciaal basisonderwijs gaat. In het geval van speciaal basisonderwijs worden de lessen in een aangepast tempo aangeboden.

Tempolezen – Waarom wordt er bij Actief Leren Lezen niet mee geoefend?

Bij Actief Leren Lezen wordt er niets gedaan aan het lezen onder tijdsdruk (het tempolezen). We vinden namelijk dat kinderen eerst goed moeten kunnen lezen, zonder dat er op het leestempo wordt gelet. Het oefenen met tempolezen zorgt voor onnodige druk en stress, wat niet bevorderlijk is bij het goed leren lezen.

In de praktijk zien we dat het oefenen met tempolezen ook helemaal niet nodig is. Kinderen die eerst zonder tijdsdruk goed leren lezen, gaan in de loop van de tijd vanzelf sneller lezen.

Wat is jullie visie over bijwijzen?

Het is goed om beginnende lezers te laten bijwijzen m.b.v. een bladwijzer. Wanneer het lezen vloeiend verloopt dan kan het lezen zonder bijwijzen gestimuleerd worden.

Wat wordt bedoeld met ‘lees de losse woorden op de manier van de woordtorentjes’?

Als kinderen de structuur van een woortorentje nog nodig hebben om een woord in één keer te kunnen lezen, bied je ze nog geen rij losse woorden aan. Zet de woorden dan eerst in de woordtorentjesstructuur om het lezen van een woord extra te oefenen.

Wat kan ik doen als een kind al kan lezen aan het begin van het schooljaar?

Als kinderen al beschikken over (enige) leesvaardigheid kan met behulp van de test ‘vaststellen leesvaardigheid leerling’ worden vastgesteld wat het niveau van het kind is. Met behulp van een stroomdiagram wordt duidelijk bij welke les het kind kan instromen. Met Actief Leren Lezen kunnen alle kinderen op hun eigen niveau oefenen.

Wat kan ik doen als een kind moeite heeft met het automatiseren van de letters?

In elke groep zijn leerlingen die meer tijd nodig hebben voor het leren van de letters. Deze kinderen hebben meer herhaling nodig.  Herhalen, maar dan wel op een leuke, actieve manier met behulp van gevarieerde werkvormen. Denk daarbij aan het aanbieden van de letters via meerdere zintuiglijke kanalen: zowel auditief, visueel, motorisch als tactiel.

 

 

Begrijpend lezen

Hoe zit het begrijpend lezen verwerkt in de methode?

 

In de lesboekjes staan, tussen de lessen van het technisch lezen door, teksten om het begrijpend lezen mee te oefenen.

De leerkracht laat door middel van modeling zien hoe het lezen en het begrijpen hand in hand gaan bij het lezen van een tekst. Op deze manier wordt de basis gelegd voor goed leesbegrip. De leerkracht gebruikt hierbij de vragen die in de handleiding staan.

Als de leerlingen het motorisch aankunnen en zij antwoorden kunnen formuleren in volledige en correcte zinnen, kunnen zij vragen over de teksten uit de lesboekjes ook schriftelijk beantwoorden.

Nadat een leerling een boek uit de boekenkast gelezen heeft, beantwoordt hij of zij bij de leerkracht één of enkele vragen over het boek. Als de leerlingen het motorisch aankunnen en zij antwoorden kunnen formuleren in volledige en correcte zinnen, kunnen zij vragen over de boeken ook schriftelijk beantwoorden.

Waarom begint Actief Leren Lezen al met begrijpend lezen in groep drie? Moet je niet eerst goed kunnen lezen om daarna het begrijpend lezen te kunnen oefenen?

 

De visie van Actief Leren Lezen is dat het lezen van een tekst geen zin heeft als je niet begrijpt wat je leest. Begrijpend lezen wordt niet beschouwd als een oefening, maar als een actieve leeshouding om de tekst te lezen en tegelijkertijd te interpreteren. Daarom wordt er vanaf het begin van het schooljaar mee geoefend. Het is een voortzetting van het begrijpend luisteren uit de kleutergroep.

Wat kunnen we onze leerlingen aanbieden na groep 3?

Voor de scholen die werken met Actief Leren Lezen is een vervolgmodule begrijpend lezen voor groep 4 ontwikkeld. Dit bestaat uit een lesboek en 41 BL lessen met 2 bijbehorende werkboeken.

 

Spelling

Bij Actief Leren Lezen wordt geadviseerd om pas op zijn vroegst na vijf weken met spelling te beginnen. Waarom niet meteen aan het begin van het schooljaar?

 

Het doel van het lezen is het herkennen van de letters en het met behulp van woordtorentjes samenvoegen ervan tot hele woorden. Het is belangrijk om hier eerst goed mee te oefenen totdat dit geautomatiseerd is.

Bij spelling is het de bedoeling de woorden te verdelen in klanken die daarna in letters moeten worden omgezet en opgeschreven. Dit vereist een heel andere vaardigheid dan bij het leren lezen.

Om geen verwarring te veroorzaken bij de leerlingen adviseren wij dat er eerst goed geoefend wordt met het lezen van woorden om daarna het spellen aan te bieden. Het lezen gaat bij Actief Leren Lezen dus altijd vooraf aan de spelling.

 

Toetsen

Na hoeveel weken leesonderwijs worden de leerlingen voor het eerst getoetst?

 

In les 17 staat de eerste toets om te kijken of de aangeboden letters geautomatiseerd zijn. Dit is na ongeveer drie en een halve week leesonderwijs, afhankelijk van het instroomniveau van de leerlingen.

Als de aangeboden letters inderdaad geautomatiseerd zijn wordt ook bekeken of de leerlingen met de aangeboden letters zonder te spellen woorden kunnen lezen. Als dat ook lukt wordt bekeken of het kind ook een verhaaltje kan lezen. De nadruk ligt hierbij op het goed kunnen lezen en niet op het snel kunnen lezen.

Voor de leerlingen die in groep drie instromen en die al enige letterkennis hebben of die zelfs al kunnen lezen is er een test ‘vaststellen leesvaardigheid leerling’ beschikbaar . Bij deze test wordt een stroomdiagram gebruikt, zodat van al deze leerlingen de instructiebehoefte kan worden bepaald.

Deze test kan niet alleen aan het begin van groep drie worden gebruikt, maar kan bijvoorbeeld ook al in de kleutergroepen afgenomen worden.

Worden alle leerlingen van een groep op dezelfde van tevoren bepaalde tijdstippen getoetst?

 

Bij Actief Leren Lezen wordt in principe kindvolgend getoetst. Dit betekent dat kinderen soms eerder of later getoetst worden dan in de handleiding staat. Het betekent niet dat ieder kind een individueel traject volgt. Er kan van het reguliere traject kan worden afgeweken voor de leerlingen die verder zijn in hun ontwikkeling (doortoetsen) of voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het aanleren van de leesstrategieën (voorgaande toetsen nogmaals afnemen).

Overigens wordt in de handleiding van Actief Leren Lezen de tip gegeven om aan het begin van het schooljaar eerst twee weken met alle kinderen in groep 3 dezelfde stof te behandelen.

Kan met de methodetoetsen van Actief Leren Lezen ook meteen het AVI-niveau worden bepaald?

 

Na les 66 hebben de leerlingen alle leesmoeilijkheden behorend bij AVI-M3 aangeboden gekregen. De verhaaltjes bij de lessen zijn op dat moment complexer dan de teksten van AVI-M3. Om het AVI-niveau te bepalen worden de reguliere AVI-toetsen afgenomen.

Bereidt Actief Leren Lezen de leerlingen ook voor op de DMT?

 

De visie van Actief Leren Lezen is dat leerlingen eerst goed en daarna pas snel gaan lezen. Als de leerlingen woorden kunnen lezen zonder ze eerst te hoeven spellen, kan er geoefend worden met woordrijtjes.

Ook hier geldt weer dat er eerst goed en daarna snel wordt gelezen.

In lesboek 1 zijn er na iedere les woordrijtjes in de kopieermap opgenomen om te gebruiken bij de differentiatie. Vanaf Lesboek 2 zijn er hiervoor oefeningen opgenomen bij de lessen van technisch lezen. Om nog meer te oefenen kan gebruik gemaakt worden van woordrijen uit de kopieermap. Deze woordrijen zijn beschikbaar voor elk leesniveau.

Hoe kan ik de toetsen registreren?

Na het inloggen zijn er toetsanalyseformulieren te vinden ten behoeve van de toetsen technisch lezen en spelling. De formulieren kunnen worden gedownload en ingevuld en geven een beeld van de vorderingen van alle leerlingen in de groep.

Hoe evalueer ik de voortgang met een kind?

Na afloop van de toets kan in een gesprekje met het kind worden besproken wat goed gaat en wat nog extra oefening nodig heeft de komende tijd. Betrek het kind bij het maken van een plan over wat er geoefend gaat worden, hoe, wanneer, waar en met wie.

Na het inloggen als gebruiker is een overzicht letterkennis te vinden dat bij de evaluatie met kinderen gebruikt kan worden.

Waarom wordt woordenschat niet getoetst?

Woordenschat is nodig om het met begrip en plezier lezen van teksten te verhogen. De woorden die in de woordenschatthema’s worden aangeboden zijn niet eenvoudig te toetsen. In verband met de moeilijkheidsgraad van de woorden kan dit alleen mondeling.

 

Software

Waar bestaat de software van Actief Leren Lezen uit?

We bieden alleen software aan als het echt aansluit bij onze visie. Soms kiezen we er bewust voor iets niet op het digibord te tonen, omdat we willen dat de boeken centraal staan en de kinderen actief meewijzen, meelezen of meekijken.

Onze ‘log-in-omgeving’ is wel volop in ontwikkeling. Momenteel bieden we het volgende aan:

Lessen Technisch Lezen; woordplaten woordenschat; werkboeken begrijpend lezen; werkboeken spelling; letterkaarten; leerkracht informatie en gebruiksmateriaal; ouderbrief.

 

Schrijven

Wat is jullie advies over geschikte schrijfmethode?

We raden voor het schrijfonderwijs de methode ‘Aan Boord’ van de Schrijfvriend aan. Deze functionele methode is in de praktijk ontwikkeld en zorgt ervoor dat kinderen een regelmatig, net en leesbaar handschrift ontwikkelen.

Net zoals Actief Leren Lezen wordt het schrijven gestructureerd aangeboden, zonder afleidende illustraties en andere toeters en bellen. Ook hier staat veelvuldig oefenen centraal. Wij vinden ‘Aan Boord’ een echte aanrader!

 

De boekenkast

Wat zijn de boekenkasten van Actief Leren Lezen?

Bij de methode Actief Leren Lezen® horen twee boekenkasten met samen 150 boeken. In de boeken staan lieve, stoere, grappige of spannende verhalen op het leesniveau van groep drie en daarboven. De boeken zijn ingedeeld op AVI-niveau en worden uitgegeven door uitgeverij Kluitman.

Lees meer over de boekenkasten van Actief Leren Lezen

 

Hoe stimuleer ik het eigenaarschap van de kinderen?

Als kinderen de boekenkast van Actief Leren Lezen hebben ontdekt, zijn ze vaak niet meer te stuiten. Maak kinderen zelf verantwoordelijk voor het registeren en aftekenen van welk boek ze hebben gelezen. Met behulp van de boekcovers (zie onder Login) kan bijvoorbeeld een aantrekkelijk boekje worden gemaakt. Wanneer de leerkracht een vraag over het boek gesteld heeft of wanneer een kind een werkblad behorend bij het gelezen boek heeft gemaakt, kan dit ook in het boekje worden afgevinkt.

Of laat elk kind een leesmeter maken, waar ze zelf titels van gelezen boeken op kunnen hangen.

 

Pakketten en prijzen

Het lespakket van Actief Leren Lezen – Wat zit erin en wat kost het?

Het lespakket is geschikt voor 25 leerlingen.

Lees alle informatie over de pakketten en de prijzen op deze deze pagina van deze website.

lespakket actief leren lezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de prijs van de boekenkast?

Bij de methode Actief Leren Lezen horen twee boekenkasten met samen 150 ingebonden leesboekjes met verschillende AVI-niveaus. De boekenkasten is bij het totaalpakket voor 25 leerlingen inbegrepen. Bij afname van het totaalpakket hoeft er niets extra’s voor te worden betaald.

De boekenkast is ook te bestellen zonder de gehele methode af te nemen. De actuele prijs is te vinden op deze pagina.